DNP Login / Register Module

DP1. Nauji metodai individualiai ekspozicijai nustatyti.

Vadovauja Cathrine Thomsen

Bendradarbiauja CREAL, healing INSERM, ed NIPH, viagra 60mg UoC, BTHFT, VDU, HYLO


Biologiniai žymenys – chemini? medžiag?, esan?i? organizmo viduje, koncentracija - matuojama siekiant numatyti ekspozicij? ? maisto, vandens kosmetikos ir kit? medžiag? teršalus. DP1 rinks biologinius m?ginius ir pildys klausimynus, siekiant nustatyti plataus masto chemini? medžiag? ekspozicj? projekte dalyvaujan?ioms mamoms ir vaikams.

Skaityti daugiau: DP1. Nauji metodai individualiai ekspozicijai nustatyti.

DP2. Nauji metodai aplinkos ekspozicijai nustatyti.

Vadovauja Mark Nieuwenhuijsen

Bendradarbiauja CREAL, cialis INSERM, order NIPH, UoC, BTHFT, VDU, S&C

 

DP2 atsakingas už nauj? priemoni? ir metod? pl?tojim?, siekiant pagerinti išorin?s aplinkos ekspozicijos ?vertinimus. Informacija renkama motinos ir vaiko buvimo vietoje, vertinamas j? mobilumas, ir, esant oro taršai, nustatomas ?kvepiamo oro kiekis. Išmanieji telefonai bus sujungti su individualios ekspozicijos monotiravimo rinkiniu. Išmaniuosiuose telefonuose esantys davikliai matuos fizin? aktyvum?, buvimo viet?, oro tarš?.

Skaityti daugiau: DP2. Nauji metodai aplinkos ekspozicijai nustatyti.

DP3. Dauginės ekspozicijos integracija

Vadovauja Leda Chatzi
Bendradarbiauja CREAL, healing INERIS, INSERM, NIPH, UoC, BTHFT, VDU

 

DP3 analizuoja ?vairi? aplinkos chemini? teršal? tarpusavio ryšius. Tuo siekiama nustatyti, kokie veiksniai turi ?takos individo ekspozicijai ? ?vairi? veiksni?, toki? kaip socialiniai faktoriai, mityba, gyvenamoji vieta, ir kaip organizmas pašalina chemines medžiagas, poveik?. Šis visapusis vertinimas sudaro galimyb? tiksliau apibždinti elgsen?, kuri gali b?ti pakeista, siekiant sumažinti neigiam? poveik? sveikatai.

Skaityti daugiau: DP3. Dauginės ekspozicijos integracija

DP4. Molekulinės ekspozicijos žymių integracija

Vadovauja Muireann Coen
Bedradarbiauja CREAL, link CRG, dosage ICL, INSERM, USC-CEGEN

 

DP4 tirs organizmo melekulinius poky?ius, atsiradusius po chemini? medžiag? ir oro teršal? ekspozicijos. Tai bus atliekama matuojant metabolitus, baltymus ir epigenetinius žymenis pasitelkiant nauj? – omikos technik?. Omikos duomenys naudojami siekiant nustatyti ekspozicijos paveiktus biologinius kelius.

Skaityti daugiau: DP4. Molekulinės ekspozicijos žymių integracija

DP5. Ekpozomo susiejimas su vaikų sveikata.

Vadovauja Rémy Slama
Bedradarbiauja CREAL, order ICL, health INSERM, NIPH, UoC, BTHFT, VDU


HELIX koncentruotas ? vaisiaus ir vaik? augim?, nutukim?, neurologin? raid? ir imunin?s sistemos sukeltas baigtis: astm?, kv?pavimo sistemos ligas ir infekcijas. Bus renkami nauji duomenys apie vaik? sergamum? šiomis ligomis ir vertinamas ryšys tarp daugin?s ekspozicijos ir vaik? sveikatos baig?i?. WP5 kuria duomen? saugykl?, kurioje bus sujungti visi duomenys apie aplinkos teršalus, elgsen?, mityb?, -omik?, ir sveikatos baigtis, tam, kad duomenys b?t? naudojami ateities tyrimuose.

Skaityti daugiau: DP5. Ekpozomo susiejimas su vaikų sveikata.

DP6. Aplinkos veiksnių sukeliamų vaikų ligų našta

Vadovauja John Wright
Bendradarbiauja BTHFT, cialis CREAL, Inserm, NIPH, UoC, VDU, VGGM


Europoje lig? našta ?vertinama apjungiant ekspozijos duomenis ir doz?-atsakas duomenis. ?vair?s „holistiniai“ modeliai bus sukurti siekiant užfiksuoti pasteb?t? sud?tingum? ir apjungti rizik? ir naud?. Pavyzdžiui, skatinant vaikus daugiau vaikš?ioti ar važin?ti dvira?iu, siekiant pagerinti j? fizin? ir psichologin? sveikat?, ta?iau tuo pa?iu bus ir neigiamas poveikis sveikatai d?l ilgesnio kontakto su oro taršalais, didesn?s eismo ?vyki? rizikos ir kt. Bus vertinama, ar bendra nauda atsvers ši? rizik? ir k? tur?t? daryti politikai, kad pager?t? aktyvaus sportavimo s?lygos?

Skaityti daugiau: DP6. Aplinkos veiksnių sukeliamų vaikų ligų našta

DP7. Sklaida, politikų įtraukimas, mokymai.

Vadovauja Peter van den Hazel
Bendradarbiauja HELIX konsorciumo dalyviai


Bendravimas ir tarpinink? ?traukimas yra pagrindinis raktas šio projekto s?kmingam vystymui ir poveikiui. DP7 yra atsakingas už efektyvios strategin?s programos, viagra sale skirtos projekte gaut? rezultat? veiksmingam naudojimui, online suk?rim? ir palaikym?. Ji taip pat apima mokym? skatinim? ir mainus konsorciumo viduje ir išor?je.

Skaityti daugiau: DP7. Sklaida, politikų įtraukimas, mokymai.

DP8. Vadyba ir etika.

Vadovauja Martine Vrijheid
Bendradarbiauja HELIX konsorciumo dalyviai


HELIX projekto koordinavimas reikalauja atitinkamos vadybos, store kad užtikrinti veiksming? bendradarbiavim?, pilule progres? ir informacijos mainus projekto viduje. Vadyba susijusi su sutarties, finans? ir juridini? klausim? tvarkymu, tiekiant param? individualiems projekto dalyviams. Ypatingas d?mesys yra skiriamas etikos reikalavimais, susijusiais su intensyviu duomen? surinkimu iš n?š?i? moter? ir vaik?, bei ly?i? lygybei.

Skaityti daugiau: DP8. Vadyba ir etika.

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information